Den digitale medborgeren

Kan spillpedagogikk bidra til å utvikle unges demokratiske engasjement?  

Hva: Gratis kurs for ungdomsarbeidere, lærere i ungdomsskolen og videregående skole 
Når: 4.-5.november 2021 
Hvor: Utøya – et sted som engasjerer 

Læring på teltplassen foran Hegnhuset

4.-5. november 2021 arrangerer Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya, i samarbeid med Spillpedagogene, et kurs for deg som er lærer eller ungdomsarbeider og ønsker å styrke egen kompetanse i bruk av dataspill som verktøy for å styrke en demokratisk kultur. Kurset går over to dager og holdes på læringssenteret på Utøya.   

Det legges særlig vekt på sammenhenger mellom skole og fritid, og både lærere og ungdomsarbeidere kan søke om å delta.   

Gjennom to dager med spennende innledninger, utprøving og utvikling av konkrete undervisningsopplegg, og erfaringsutveksling får du: 

  • styrket forståelse av ungdoms digitale medborgerskap og politisk mestringstro
  • styrket kompetanse i å håndtere og adressere kontroversielle tema i dataspill
  • styrket kunnskap om spill som sosialpedagogisk verktøy 
  • en verktøykasse av spill og undervisningsopplegg til bruk i læring 
  • kjennskap til ulike læringsressurser knyttet til 22. juli og demokratisk medborgerskap 
  • styrket evne til å legge til rette for ungdoms deltakelse 

Kurset er gratis og arrangører dekker reise og opphold.  

Mer om kurset 

Spillbasert læring og spillpedagogikk har de siste årene seilt opp som et hett tema innenfor utdanningssektoren, og mange lærere og pedagoger har tatt i bruk dataspill i undervisningen.  

Utover å gi en generell innføring i bruk av spill i undervisningssammenheng, vil kurset på Utøya 4.-5. november mer spesifikt utforske hvordan dataspill kan bidra til å adressere demokratiske utfordringer vi står ovenfor i dag, slik som netthets, kvinnefiendtlige holdninger, fremmedfiendtlighet, konspirasjoner, passivitet og umenneskeliggjøring, vold og terror, og overvåkning. Gjennom en faglig forankret, spillpedagogisk tilnærming kan spill ha betydning i elevers faglige utvikling og demokratiske engasjement.  

Spillpedagogene er et kollektiv bestående av lærere og forskere fra ulike steder i Norge. De løfter problemstillinger og muligheter knyttet til bruk av spill i skolen, og har til felles et ønske om at spill skal få en større plass i utdanningssektoren. Med utgangspunkt i Spillpedagogenestilnærming til læring, vil kurset gi lærere og ungdomsarbeidere nyttige verktøy for å kunne ta i bruk spill i skolen og i fritidsaktiviteter.  

Kurset bygger på en praktisk tilnærming, og inneholder programposter hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, samt prøve ut og tilpasse konkrete undervisningsopplegg og læringsaktiviteter.  

Relevans for skole og fritid 

Overordnet del1 av læreplanen sier at demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk. Skolen skal også stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.1

Læreplanen peker også på at et godt læringsmiljø for barn og unges også henger sammen med lokalmiljøet: «Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens og elevenes utvikling. Ulike former for lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid forankrer elevenes læring i aktuelle spørsmål.» I sammenheng med skolens læringsmiljø er spillpedagogikk og bruk av spill i undervisning også relevant for skole-hjem-samarbeid.   

Fritidsklubber og andre ungdomsaktiviteter spiller en svært stor rolle i den ikke-formelle læringen i ungdommers liv. Uformelle metoder for læring kan gi elever som tradisjonelt ikke like deltakende på skolen, en unik mulighet til å ytre seg og delta som aktive medborgere.  

Om Utøya som læringssted

Utøya er i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement.

Les mer om Utøya som læringssted