Å samle elever fra hele landet fremmer læring

Å samarbeide og diskutere med elever fra skoler i andre deler av landet kan bidra til å styrke elevenes læring og demokratiske mestringstro.

På Demokrativerksted for elever og lærere på Utøya, samles elever og lærere på tvers av ungdomsskoler fra hele landet. I endringshistorier og intervjuer i etterkant er det mange elever som trekker frem nettopp det å treffe elever fra andre skoler som noe av det mest verdifulle.

En elev fra Høyland ungdomsskole forteller om opplevelse av å bli inkludert i gruppen og rom til å være seg selv, og at noe av det som bidro til dette var bli kjent-leker og læringsaktiviteter med fokus på samarbeid og deltakelse:

Jeg har fått flere nye venner. Det var viktig for meg, fordi jeg har egentlig ikke så mange venner på skolen. Som er sånn som meg og har de samme interessene og sånn1

En slik opplevelse kan være særlig viktig for elever som savner vennskap med andre som har like uttrykk, erfaringer og interesser. Samtidig er det flere som gir uttrykk for at Demokrativerkstedet var en etterlengtet mulighet til å treffe andre som hadde et ønske om å lære, slik som denne eleven fra Vikeså skule:

 Det var også en forskjell ved at der var det andre folk som var interessert, og jeg var ikke den eneste som interesserte meg for det. Her [på skolen] tåler man kanskje ikke å si meningen sin på grunn av gjenger og sånn, men der ute var det jo helt fritt frem til å si hva man ville2

Det denne eleven beskriver samsvarer godt med nyere forskning som viser at mange opplever det som krevende å ytre meningene sine i klasserommet, fordi de er redd for å miste venner eller at andres syn på dem endrer seg.3 Hva du mener er knyttet tett til hvem du er og hvilken rolle du har i klassen. På Demokrativerkstedet på Utøya, derimot, hvor elevene samarbeider med elever fra andre skoler og andre deler av landet, opplever mange elever at de kan delta fritt.

Flere beskriver også hvordan de ble inspirert til engasjement av de andre ungdommene de møtte, og at de har styrket åpenhet for andres perspektiver: 

 Å være på Utøya med så mange andre engasjerte ungdommer gjorde at jeg også fikk lyst til å kjempe for mine hjertesaker4

 Jeg ser verden på en annen måte, nesten som et tredje øye. For nå kan jeg se en sak gjennom flere perspektiver, og høre mer på andre. Jeg legger også mer merke til hatprat5

At elever erfarer at det er trygt å si meningen sin, trener på å lytte til andres meninger og andre sosiale ferdigheter er viktig for å styrke deres demokratiske mestringstro – troen på at de kan delta i demokratiet og skape endring. Til tross for at norske elever har god kunnskap om demokratiet, så har de mindre tro på at de selv kan bli aktive deltakere i demokratiet enn i våre naboland.6 Samtidig vet vi at blant faktorene som kan bidra til å styrke unges mestringstro, så er det å erfare egen mestring og observere andres mestring veldig viktig.

Disse erfaringene tar elevene også med seg gjennom aktivitetene de planlegger og gjennomfører med medelever på sine skoler. På den måten blir det de har erfart på Demokrativerkstedet på Utøya del av deres demokratiske verktøykasse som de kan ta i bruk på skolen og i sitt lokalsamfunn.


[1] Intervju med elev som deltok på Demokrativerksted på Utøya våren 2022

[2] Intervju med elev som deltok på Demokrativerksted på Utøya våren 2022

[3] Kosberg, E. (2023). Sources of Political Efficacy in the Social Studies Classroom: A Qualitative Investigation of Norwegian Lower Secondary Students’ Perceptions. Acta Didactica. Forthcoming.

[4] Endringshistorie fra elev som deltok på Demokrativerksted på Utøya høsten 2021

[5] Intervju med elev som deltok på Demokrativerksted på Utøya våren 2022

[6] Hvordan få unge til å delta mer i demokratiet? – OsloMet