Lærerkurs: Hvordan undervise om 22. juli?

Dato: 19. – 20. oktober i Oslo og på Utøya.

Søk om å få være med på lærerkurs: «Hvordan undervise om 22. juli?» 19.-20. oktober 2023!

I forbindelse med nye læreplaner skal elever lære om 22. juli, men hvordan skal vi som lærere undervise om det?

22. juli-senteret, Wergelandsenteret og Utøya ønsker å styrke læreres kompetanse i å undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap, og inviterer derfor til et tverrfaglig kurs for lærere i ungdomsskolen.

Lærerkurset gir:

 • Økt kunnskap om og kompetanse i å undervise om terrorangrepet 22. juli 2011
 • Økt kompetanse til å styrke barn og unges demokratiske engasjement i sammenheng med 22. juli-undervisning
 • Kjennskap til konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap
 • Mulighet til å utveksle erfaringer og samarbeid med andre engasjerte lærere

Det er en forventning at kursdeltakerne deler kunnskap og materiell med kollegaer i etterkant av kurset. Derfor er det en fordel hvis to lærere fra en skole deltar sammen, men det er ikke et krav.

Praktisk informasjon:

 • Lærerkurset er gratis
 • Kurset har 35 plasser
 • Vi oppfordrer lærere fra hele Norge til å søke
 • For å bli med på kurset er det en forutsetning at du i skoleåret 2022/2023 jobber som lærer på en ungdomsskole
 • Reise, kost og losji dekkes av arrangement-ansvarlige

Program:

Dag 1 (på 22. juli-senteret og Utøya):

 • Introduksjon og besøk i 22. juli-senterets utstilling og om undervisning. Omvisning på Utøya i et utdanningsperspektiv – minne, læring og engasjement.

Dag 2 (på Utøya):

 • Hvordan undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap? Konkrete tips og verktøy gjennom workshops med utgangspunkt i faglig ekspertise hos 22. juli-senteret, Utøya og Wergelandsenteret.

Om arrangørene

Det Europeiske Wergelandsenteret

Wergelandsenteret er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. De driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets 47 medlemsstater, inkludert Norge. Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. Hovedkontoret ligger i Oslo, men senteret har også stab i Bosnia-Hercegovina, Hellas og Ukraina.

Wergelandsenteret har samarbeidet med Utøya og 22. juli-senteret siden 2016 om etableringen av et helhetlig nasjonalt læringstilbud tilknyttet Utøya og Regjeringskvartalet.

www.theewc.org

Utøya

Utøya er et unikt sted for minne, læring og engasjement. Hvert år deltar tusenvis av skoleelever, konfirmanter og engasjert ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd, fritidsklubber og idrettslag på demokrativerksted på Utøya. Hit kommer de for å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de aktivt kan fremme demokratiske verdier og stå opp mot anti-demokratiske holdninger i samfunnet.

Utøya er også en møteplass og læringsarena for unge mennesker over hele verden som kjemper mot ekstremisme og anti-demokratiske krefter og for menneskerettigheter og demokratiske verdier. Hvert år kommer ungdomsledere, aktivister og andre engasjerte unge mennesker fra mange land til Utøya for dialog, samarbeid, erfaringsutveksling og håp.

Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

www.utoya.no

22. juli-senteret

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

22. juli-senteret ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015, og har vært underlagt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Fra 1. juli 2019 er 22. juli-senteret underlagt Kunnskapsdepartementet.

www.22julisenteret.no