Hva er et demokrativerksted?

Unge er ikke bare framtiden, de er også nå!
I demokrativerksted på Utøya får ungdom en unik opplevelse med minne, læring og engasjement. Vi gir lokale demokratihelter verktøy for å utgjøre en positiv forskjell der de bor.

Demokrativerksted for ungdom på fritida er et tilbud for alle ungdom som er aktive i ungdomsråd, fritidsklubber, i idrettslag eller organisasjoner. Hver gruppe kan delta med 5-10 ungdommer, og gruppa må ha med en tillitsvalgt/koordinator/voksenperson. Alle utgifter dekkes av arrangørene.

Bakgrunn for Demokrativerksted

I 2019 fikk Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjennomføre et prosjekt rettet mot ungdommer som engasjerer seg på fritida. Vi ønsker å bidra til at engasjerte ungdommer får mulighet til å styrke sin kompetanse på demokrati og medborgerskap.

Det sies ofte at ungdom er morgendagens ledere og de som skal arve samfunnet som de voksne skaper i dag, men ungdom kan også være aktive deltakere og ledere i dagens samfunn. Gjennom å ta unge på alvor som viktige ledere og formidlere, skal Demokrativerksted på Utøya være et sted for å styrke unges deltakelse i demokratiet.

Ungdoms demokratiske deltakelse handler ikke kun om medvirkning i formelle beslutningsprosesser. Det handler også om å bygge en demokratisk kultur og inspirere til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag. Målet er at deltakerne våre blir bedre rustet til å både spre verdier, holdninger, ferdigheter og kunnskap til sine jevnaldrende.

Foto: CF Salicath

Ungdomsråd og fritidsklubb

I 2019 ble det lovfestet at alle kommuner skal ha et ungdomsråd. I etablering av medvirkningsorgan for ungdom er det viktig at de valgte representantene får bred skolering og mulighet til å styrke samhold i gruppa. Ved en tredagerssamling på Utøya lærer ungdomsrådet om 22.juli og ekstremisme, og hvordan man sammen kan bidra i å fremme demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse i sine lokalsamfunn.

Fritidsklubbene når bredt blant ungdom i Norge. Unge som benytter seg av tilbudet er ressurspersoner i lokalsamfunnet, og spillet en særlig stor rolle i arbeid med demokrati og unges deltakelse. Fritidsklubber på Utøya vil møte ungdommer fra andre klubber, råd og organisasjoner for å lære av hverandre og bli kjent med andre som kan inspirere og engasjere.

Gaming og e-sport

Demokrati handler ikke bare om styresett og stemmerett, det handler også om kultur. En demokratisk kultur er viktig i nabolaget, på skolen, på fritidsaktiviteter, og ikke minst på digitale møteplasser for ungdom. Unge i dag møter hverandre på mange ulike digitale flater. Vi ønsker at Demokrativerksted skal bidra til å inspirere ungdommer med interesse for demokrati, teknologi, gaming og digital kultur. I dette verkstedet vil deltakerne få en innføring i spillutvikling, møte unge mennesker innenfor spillbransjen som har brukt sine talenter til positiv endring, samt styrke sin egen evne til å diskutere og reflektere over demokratiske dilemma i datakultur.

Sammen med deltakerne utforsker vi hva som kan gjøres for å styrke den digitale kulturen til å bli mer inkluderende og demokratisk.

Les mer om demokratisk datakultur på Utøya