Tips til gjennomføring av ung-til-ung aktiviteter

I Demokrativerkstedet på Utøya får ungdom verktøy for å fremme demokratiske verdier i hverdagen din, på skolen og fritiden. Her finner dere tips og råd for gjennomføring av ung-til-ung-aktiviteter på skolen og lokalt, basert på hva tidligere deltakere har gjort.

Hva er ung til ung-metodikk, og hva er verdien av det?

Ung-til-ung-metodikk bygger på forståelsen av at barn og unge naturlig lærer gjennom å observere, modellere og imitere andres oppførsel, holdninger, verdier og emosjonelle reaksjoner for å lære og forstå seg selv. (Sosial læringsteori, Albert Bandura).

Å se noen andre man identifiserer seg med, for eksempel jevnaldrende, mestre noe, styrker troen på egen mestringsevne i lignende situasjoner.

Elevene har verdifull kompetanse, og kan ha stor påvirkningskraft på hverandre. I ung-til-ung-læring er elevene i sentrum for læringen.

Denne måten å strukturere læring kan bidra til å utvikle ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid, engasjementet for oppgavene og økene ungdommenes elevens selvtillit. Det same gjelder for åpenheten i klasserommet eller gruppen, og evnen til argumentasjon og kritisk tenking.

Voksnes rolle i ung-til-ung-læring

Ungdomsledelse trenger ikke bety at voksne skal være fraværende. Aktivitetene blir ofte bedre om voksne støtter ungdom i det de ønsker å få til. Sørg for en tydelig og god ansvarsfordeling mellom ungdom og voksne.

Voksne kan støtte ungdommene med å styrke ferdigheter: 

 • Gi verktøy for tilbakemeldinger (komplimenter, forslag, faktasjekk av påstander)
 • Kunnskap om og trygghet på det som skal læres bort eller formidles
 • Legge fra seg status, behandle alle likt
 • Trene aktiv lytting
 • Motivere: jeg både vil og kan gjennomføre

Samt bistå med å skape god struktur: 

 • Støtte i planleggingen
 • Formulere målsetninger, og velge egnet format/aktivitet for å nå målsetningene.
 • Ansvarsfordeling
 • Reflektere over målgruppas forutsetninger og behov, og tilpasse aktiviteten basert på det. Hvis behov, kan den voksne også hjelpe til med å definere sentrale begrep og sikre basiskunnskap.
 • Samarbeid og dialog med andre

Råd for vellykket gjennomføring

Basert på erfaringer fra tidligere deltakere har vi utviklet noen råd for vellykket gjennomføring:

 • Sørg for at dere har nok tid til det dere skal gjennomføre, og at gruppa dere gjennomfører aktiviteter med ikke er for stor. Skal dere gjennomføre en øvelse fra heftet «Til deg som vil endre verden» anbefaler vi at dere setter av minumum 45 min til hver øvelse, og at gruppa ikke er større enn 30 ungdommer.
 • Husk å forberede dere godt. Les nøye igjennom instruksen til øvelsen dere skal gjennomføre og tenk igjennom hvordan dere kan tilpasse øvelsen til målgruppa deres. Flere tips til gjennomføring, finnes i denne powerpointen.

Tips til aktiviteter på skolen

 • Avklar med skoleledelsen hvor mye tid dere har til rådighet, og gjør avtaler med andre lærere om hvordan de elevstyrte aktivitetene kan inngå i undervisning hos ulike klasser.
 • Besøk et elevrådsmøte – kanskje kan dere inspirere elevrådet til å arbeide med relevant tematikk og sette i gang tiltak på skolen deres?
 • Hold en presentasjon om oppholdet på Utøya og/eller praktisk øvelse for lærerne på skolen
 • Presentasjon og/eller en praktisk øvelse på et foreldremøte
 • Kjenner dere noen i kommunen deres som er direkte berørt av 22. juli? Kanskje ønsker denne personen å fortelle sin historie fra og om 22. juli på skolen deres.

Den beste erfaringen til nå er opplæringen elevene hadde med lærerne. Lærerne ble inspirert til å ta øvelsene i egne klasser.

Tips til samarbeid mellom skole, fritid og andre arenaer i kommunen

I denne videoen forteller ungdom og voksne fra Hauketo ungdomsskole og Låven Fritidsklubb på Søndre Norstrand i Oslo om hvordan de har samarbeidet i etterkant av et Demokrativerksted på Utøya.

Ung-til-ung aktiviteter i etterkant av et Demokrativerksted på Utøya kan være et fint utgangspunkt for å styrke samarbeidet mellom skole og fritid. Dersom dere kommer fra en liten eller fådelt skole, så kan det å ta kontakt med ungdomsrådet, fritidsklubben, eller ungdomsorganisasjoner i nærområdet også være en fin måte å nå ut til flere.

 • Besøk et kommunestyremøte, og gjennomfør en øvelse, for eksempel Linjen eller Hvordan reagere på hatprat? med kommunestyrerepresentantene.
 • Ta initiativ til samarbeid mellom skolen og det lokale ungdomsrådet – kanskje kan ung-til-ung aktiviteter inspirere til samarbeid om relevant tematikk og nye tiltak eller prosjekter?
  I Færder kommune bidro ungdom som hadde vært på Demokrativerksted på Utøya inn i handlingsplanen Sammen om innenforskap!
 • Hold en presentasjon på det lokale biblioteket, kulturhuset eller en lignende arena.
 • Besøk andre skoler i nærområdet.
 • Besøk lokale lag eller foreninger.

Dette er den beste saken som har vært lagt frem her!

Kommunestyrerepresentant, etter besøk fra Stor-Elvdal ungdomsskole

Del deres budskap i lokale medier

Vil dere dele engasjementet deres med flere? Ta kontakt med lokale medier for å høre om de vil lage en reportasje fra aktivitetene deres, eller skriv et leserinnlegg.

Her kan dere lese et leserinnlegg skrevet av elever fra Sokna ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole i Ringerike.